Crematorium t laar

Bereikbaar op

Algemene voorwaarden

van De Groof uitvaartverzorging voor levering van zaken en diensten ten behoeve van uitvaartverzorging

Keurmerk:
De Groof uitvaartverzorging draagt het Keurmerk Uitvaartverzorging.

Artikel 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: de algemene voorwaarden: de voorwaarden als hierna vermeld.

de overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en ondernemer tot stand gekomen overeenkomst tot aanneming van werk, de verzorging van een uitvaart betreffende. de uitvaartverzorging: hetzij de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of (voorafgaande) overbrenging van de overledene naar een door de opdrachtgever gewenst adres.

de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die enige dienstverlening en/of levering met betrekking tot een uitvaartverzorging
schriftelijk of mondeling opdraagt of heeft opgedragen.

de ondernemer: de uitvaartondernemer, natuurlijk of rechtspersoon, die zich verbindt de levering van zaken en/of diensten met betrekking tot een uitvaartverzorging overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever, te doen verzorgen.

de toeleverancier: de leverancier van specifieke zaken en/of diensten uitsluitend gebruikt of te gebruiken ten behoeve van de opgedragen uitvaartverzorging.

voorschotten: kosten welke door de uitvaartondernemer ten behoeve van de uitvaart aan derden dienen te worden betaald in het kader
van de nakoming van de overeenkomst. Deze kunnen al voordat de uitvaart plaatsvindt ten laste worden gelegd aan de opdrachtgever.

pro-memorie posten: bedragen voor omschreven zaken of diensten waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet precies bekend zijn.

uitvaartpakket: een standaard samenstelling van diensten en leveringen voor een uitvaart, welke als één geheel wordt aangeboden.

prijzen: zijn steeds bruto prijzen inclusief B.T.W.

termijnen: fatale termijnen; d.w.z. na verloop van de termijn vervalt het recht of vangt het aan.

Artikel 2.1. De ondernemer dient bij de regeling van een uitvaart de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever uit te reiken en desgewenst toe te lichten.

Artikel 2.2. De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing; ook indien nadien een vervangende opdrachtgever voor
dezelfde uitvaart optreedt.

Artikel 2.3. De overeenkomst wordt schriftelijk gesloten. Ondertekening door beide partijen van het zogeheten opdracht formulier van de
overeenkomst is daarvoor voldoende.

Artikel 2.4. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen aan te tonen dat op andere wijze een overeenkomst, met gelijktijdige opgave van de inhoud van die overeenkomst, is tot stand gekomen. Ook in dat geval zullen de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2.5. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van de overeenkomst.

DE OPDRACHT

Artikel 3.1. Het te ondertekenen opdrachtformulier zal tenminste bevatten:
– alle voor de uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever; Hieronder worden verstaan bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledenen met radioactief materiaal, dan wel de aanwezigheid van pacemaker of ICD (implanteerbare Cardioventer Defibrillator), alsook informatie over eventuele zaken die in de uitvaartkist met de overledenen worden meegegeven.
– De verklaring dat de opdrachtgever de toepasselijke algemene voorwaarden heeft ontvangen;
– een gedetailleerde opgave van de overeengekomen (vormen van) dienstverlening en leveringen met vermelding van de daarbij
behorende prijzen; voor zover deze dienstverlening en leveringen niet op basis van een uitvaartpakket worden verricht/geleverd;

Artikel 3.2. Indien voor bepaalde op te dragen dienstverleningen en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal de ondernemer geen, of een richtprijs per post aangeven met vermelding ‘pro memorie’. De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen.
De ondernemer is gehouden desgevraagd zo mogelijk binnen 24 uur de werkelijke prijzen van bedoelde posten aan de opdrachtgever door te geven. Wanneer de opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na prijsopgave niet onverwijld gewijzigd heeft, is hij gehouden de reële prijzen van de desbetreffende dienstverlening en/of levering te betalen. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever een kopie van nota’s van derden verstrekt.

Artikel 3.3. De overeenkomst kan behoudens het bepaalde in artikel 6.2. alleen in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd, doch niet later dan 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart. De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden met de opdrachtgever verrekend.

Artikel 3.4. Het niet volledig gebruiken van de diensten en leveringen welke in een uitvaartpakket zijn begrepen leidt tot verrekening voor hetgeen niet gebruikt is overeenkomstig een door de ondernemer daarvoor vastgestelde verrekenwijze.

Artikel 4. Opdrachtgever is gehouden de door de ondernemer te zijnen behoeve betaalde voorschotten, mits voortvloeiend uit het overlijden waarop de opdracht betrekking heeft, op eerste verzoek aan de ondernemer te voldoen.

PERSONALIA

Artikel 5.1. De op het opdrachtformulier vermelde personalia van de overledene worden overeenkomstig gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze aangifte wordt gedaan door de ondernemer tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5.2. Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient deze de ondernemer daaromtrent onverwijld te verwittigen.

Artikel 5.3. Indien sprake is van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, zal de ondernemer bevorderen dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding terecht aan de ondernemer worden toegerekend, dan is hij voor betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de opdrachtgever.

TIJDSTIP
Artikel 6.1. De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtgever en ondernemer. De dag en het uur van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. crematorium.

Artikel 6.2. Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur van de uitvaart kan slechts plaatsvinden binnen 24 uur na dagtekening van het opdracht formulier mits met instemming van de opdrachtgever, ondernemer en beheerder voornoemd.

LEVERING

Artikel 7.1. Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, gedachteniskaartjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk aan te leveren/ door de uitvaartverzorger opgestelde tekst goed te keuren.

Artikel 7.2. Alle drukwerk als mede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden wordt door de ondernemer verzorgd tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7.3. De ondernemer is slechts voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties aansprakelijk indien en voor zover de noodzaak van rectificatie aan hem te wijten is. Wanneer een fout aan opdrachtgever toe te wijden is, dan is de onderneming niet aansprakelijk voor gelden schade.

Artikel 7.4. Indien het de opdrachtgever toe te rekenen valt dat de tekst van geleverd drukwerk en/of advertenties door de ondernemer telefonisch aan de toeleverancier is doorgegeven, dan is de ondernemer voor eventuele fouten in die tekst(en) niet aansprakelijk.

Artikel 7.5. De ondernemer is gehouden, indien overeengekomen, te bevorderen dat aankondigingen van overlijden met de grootste spoed bij het meest gerede postkantoor en/of bij de gekozen bladen worden bezorgd. Daaraan voldaan hebbende is de ondernemer niet aansprakelijk te stellen voor te late plaatsing of te late postbezorging.
Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerden of plaatsing in de gekozen bladen, zal de ondernemer dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de opdrachtgever brengen.

VERZEKERINGEN

Artikel 8.1. De opdrachtgever kan verzekeringspolissen waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn ter hand stellen van de ondernemer. De uitvaartverzorger draagt zorg voor een deugdelijk bewijs van afgifte onderneming is verplicht de polissen binnen een termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.

Artikel 8.2. Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de begunstigde de ondernemer machtigen de uitkering te innen om deze in mindering te brengen van de uitvaartnota. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde uitbetaald. De onderneming staat niet in voor het uitkeren van de polis door de verzekeringsmaatschappij. Niet of niet volledige betaling schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever jegens de uitvaart onderneming niet op.

BETALING

Artikel 9.1 Indien de onderneming in het kader van de overeenkomst aan derden dient te betalen, zal de opdrachtgever de daarmee gemoeide bedragen op eerste verzoek en binnen de gestelde termijn aan de uitvaartverzorger voldoen.

Artikel 9.2 De opdrachtgever zal de uitvaartnota van de Uitvaartverzorger betalen binnen veertien dagen na ontvangst en is in verzuimindien betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden.

Artikel 9.3 De onderneming heeft steeds het recht om een voorschot (aanbetaling), maximaal ter grootte van 100% van de (begrote) uitvaartkosten te vragen voor zover die ziet op (een) door de ondernemer te verlenen dienst(en).
Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, bedraagt dit voorschot, voor zover dat ziet op de door de ondernemer te leveren goederen, maximaal 50% van de (begrote) uitvaartkosten. Dit voorschot dient binnen vierentwintig (24) uur na het sluiten van de overeenkomst door de opdrachtgever te zijn voldaan. Het betaalde voorschot wordt verrekend met de definitieve uitvaartnota. Zolang de opdrachtgever het bedongen voorschot niet aan de onderneming heeft voldaan, heeft de ondernemer het recht zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 9.4 Bij contante betaling wordt door de ondernemer een bewijs van betaling verstrekt.

Artikel 9.5 De betalingstermijn geldt als fatale termijn. De ondernemer is gerechtigd over een vordering die niet tijdig is voldaan rente in rekening te brengen vanaf de dag volgende op die waarop de betalingstermijn verstrijkt. De verschuldigde rente bedraagt 1% per kalendermaand of gedeelte van de maand waarbij een gedeelte van de maand als gehele kalendermaand wordt berekend.
Artikel 9.6 Bij niet betaling binnen de termijn als genoemd in lid 2 van dit artikel is de ondernemer gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor zover rechtens mogelijk, in rekening te brengen.
De buitengerechtelijke kosten worden conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (Wet BIK) in rekening gebracht, dan wel conform de op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende wetgeving.

Artikel 9.7 De in de leden 5 en 6 van dit artikel bedoelde rente en kosten zijn eerst verschuldigd wanneer de opdrachtgever door de ondernemer schriftelijk is aangemaand tot betaling binnen een termijn van zestien (16) dagen, aanvangende de dag na aanmaning, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling.

Artikel 9.8
De uitvaartverzorger heeft het recht om met betrekking tot de opdrachtgever een krediet check te (laten) doen. Voorts heeft de uitvaartverzorger het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 9.4. Aan de opdrachtgever die -na gesommeerd te zijn- in gebreke blijft om te betalen, worden de daardoor veroorzaakte incassokosten volledig in rekening gebracht.

GARANTIE, AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Artikel 10.1 De uitvaartverzorger neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.

Artikel 10.2 De uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van sieraden of andere zaken welke bij overdracht bij de overledene aanwezig zijn, zulks inclusief zaken die in de uitvaartkist met de overledene worden meegegeven.

Artikel 10.3 De uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet nakoming door de Opdrachtgever van zijn informatieplicht als bedoeld in artikel 3.2. De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk.

Artikel 10.4 De opdrachtgever vrijwaart de uitvaartverzorger tegen alle vorderingen en aanspraken van derden voor schade geleden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst waarvoor de uitvaartverzorger niet aansprakelijk is.

Artikel 10.5 De uitvaartverzorger kan onverminderd het bepaalde in 10.2 en 10.3 slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van de schuld (dat wil zeggen: opzet of bewuste roekeloosheid) van de uitvaartverzorger (directe schade). Aansprakelijkheid voor indirecte schade, inclusief emotionele c.q. immateriële schade, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de uitvaartverzorger aansprakelijk kan worden gehouden voor schade komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen de uitvaartverzorger verzekerd is, in welk geval de schadevergoedingsplicht beperkt is tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk aan de uitvaartverzorger uitkeert. In alle gevallen is de schadevergoedingsplicht van de uitvaart-verzorger beperkt tot maximaal het bedrag van
de vergoeding die door de opdrachtgever aan de uitvaartverzorger betaald dient te worden uit hoofde van de overeenkomst.

Artikel 10.6 Van de in 10.5 bedoelde schuld is bij schade ten gevolge van oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de overeenkomst geen sprake indien de vertraging of het oponthoud het gevolg is van de opschorting van de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 9.3.

KLACHTEN

Artikel 11.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de Opdrachtgever of diens gemachtigde binnen eenentwintig (21) dagen na de datum van de uitvaart bij de uitvaartverzorger ingediend gevolg hebben, dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

Artikel 11.2 Klachten over de uitvaartnota moeten binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij de
uitvaartverzorger ingediend worden.

Artikel 11.3 De uitvaartverzorger zal binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.

AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER EN ZEKERHEID

Artikel 12.1 Ongeacht of de opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene sluit de opdrachtgever de overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening. Opdrachtgever is ermee bekend dat de uitvaartkosten schulden van de nalatenschap zijn en dat de uitvaartverzorger opdrachtgever hierop heeft gewezen.

Artikel 12.2 Indien de opdrachtgever de overeenkomst aangaat met betrekking tot zijn/haar eigen uitvaart, maar ook in andere gevallen, heeft de uitvaartverzorger het recht te bedingen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, bijvoorbeeld door een (aanvullend) voorschot overeen te komen, zoals bedoeld in artikel 9.3, of door een derde als hoofdelijk medeschuldenaar c.q. als medeopdrachtgever te verbinden aan de overeenkomst.

UITVOERING

Artikel 13.1. De uitvaartverzorger is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Artikel 14.1 Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, dan wel de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende privacywetgeving. De opdrachtgever geeft voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst zijn ondubbelzinnige toestemming aan de uitvaartverzorger. De gegevensverwerking is voorts noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst door de uitvaartverzorger en (deels) teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting van de uitvaartverzorger.

Artikel 14.2 Indien door de uitvaartverzorger, uitsluitend in opdracht van opdrachtgever, beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt van de uitvaartplechtigheid, dan wordt daarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens, dan wel de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende privacywetgeving in acht genomen. De geluids- en/of beelddrager met de opnames wordt door de uitvaartverzorger uitsluitend verstrekt aan de opdrachtgever. Na overdracht vernietigt de Uitvaartondernemer direct de gemaakte opnames. De opdrachtgever mag de opnames alleen verstrekken aan personen uit de beperkte familie-, vrienden- en kennissenkring van de overledene. De uitvaartverzorger geeft in de ruimte(s) waar de opnames gemaakt worden duidelijk aan dat dit gebeurt. De in artikel 10.4 opgenomen vrijwaringsbepaling is het bepaalde in dit lid onverkort van toepassing.

Artikel 14.3 Het bepaalde in 14.2 geldt in gelijke zin voor opnames die in opdracht van de Opdrachtgever worden gemaakt ten behoeve van het online, via het Internet, live kunnen volgen van de uitvaartplechtigheid (‘livestreaming’). De opdrachtgever bepaalt welke personen, uitsluitend behorende tot de hiervoor genoemde beperkte kring van de overledene, een inlogcode krijgen om de uitvaart online bij te kunnen wonen. De uitvaartverzorger draagt zorg voor een goede beveiliging van de website, zodat die enkel toegankelijk is voor de hiervoor bedoelde ‘online-genodigden’ en alleen de opdrachtgever de opname kan downloaden. De uitvaartverzorger vernietigt de opnames direct nadat de
livestream niet meer openstaat voor de genodigden en in ieder geval binnen een maand na de uitvaartplechtigheid.

GESCHILLEN EN GARANTIEREGELING

Artikel 15.1 Elk geschil tussen de opdrachtgever en de uitvaartverzorger betreffende de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, ook al wordt dit geschil slechts door één van hen als zodanig benoemd, zal zowel door de opdrachtgever als de uitvaartverzorger kunnen worden voorgelegd aan de door de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen aangestelde Ombudsman. Het adres van de Ombudsman zal op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden verstrekt.

Artikel 15.2 Een geschil wordt door de Ombudsman slechts in behandeling genomen, indien de opdrachtgever zijn klacht eerst aan de uitvaartverzorger overeenkomstig deze algemene voorwaarden heeft voorgelegd. Uiterlijk 13 weken nadat de klacht aan de uitvaartverzorger is voorgelegd en deze niet is opgelost, dient het geschil schriftelijk aan de Ombudsman te worden voorgelegd.

Artikel 15.3 Wanneer de opdrachtgever een geschil voorlegt aan de Ombudsman, is de uitvaartverzorger aan deze keuze gehouden.

Artikel 15.4 Wanneer de uitvaartverzorger een geschil behandeld
wil zien door de Ombudsman, stelt zij de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte. De uitvaartverzorger kondigt daarbij aan datzij het geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde rechter als de opdrachtgever niet binnen vijf weken schriftelijk laat weten in te stemmen met de behandeling van het geschil door de Ombudsman. Indien de opdrachtgever niet instemt of niet tijdig reageert, zal de uitvaartverzorger het geschil kunnen voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 15.5 De Ombudsman doet uitspraak overeenkomstig het reglement van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Het reglement van deze stichting wordt op eerste verzoek aan de opdrachtgever toegezonden.

Artikel 15.6 De beslissing van de Ombudsman wordt door partijen aangemerkt als een bindend advies.

Artikel 15.7 Bij toewijzing van een geldelijke vergoeding aan de opdrachtgever garandeert de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen betaling daarvan tot ten hoogste € 5.000,–.

Artikel 15.8 Uitsluitend de bevoegde Nederlandse rechter dan wel de hierboven genoemde Ombudsman is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 15.9 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn op 23 september 2016 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland.